Lundby

Områden:

  • Brämaregården
  • Kvillebäcken
  • Slättadamm
  • Kärrdalen
  • Sannegården

 

Lundby kyrkby har anor från förhistorisk tid och vid byn låg häradets tingsplats. Lundby gamla kyrka uppfördes på 1300-talet. Bygden kristnades under tidig medeltid och mycket talar för att socknen haft en kyrka tidigare. Till 1200-talet var hela Hisingen norskt område men vid mitten av århundradet erövrade Sverige bland annat Lundby socken som sträckte sig ner till Göta Älv. Sverige fick nu land på båda sidor om älven och för att skydda den viktiga passagen ut mot havet byggdes Lindholmens slott på en bergknalle ute vid havet. I början av 1600-talet var Nya Lödöse Sveriges hamnstad mot väster. 1603 tillkom ytterligare en, Karl IX:s Göteborg, som placerades i Lundby socken vid Färjestaden. Redan 1611 innan staden var färdigbyggd ödelades den av danskarna. Även senare under 1600-talet och fram till 1700-talets början drabbades socknen av krigshandlingar. På 1700-talet förbättrades förhållandena i Lundby, bland annat genom det goda sillfisket. Lundby kyrkby var vid denna tid länets största by med 22 hemman. Med 1800-talets industrialisering ökade befolkningen i Lundby och nya bostadshus tillkom i kyrkbyn. 1886 uppfördes en ny sockenkyrka en halv kilometer söderut och Lundby gamla kyrka användes allt mer sällan. När Lundby införlivades med Göteborg 1906 hade socknen 13.000 invånare och södra delen var redan ett väl utvecklat industriområde med nära anknytning till staden. Efter inkorporeringen med Göteborg uppfördes några landshövdingehus mellan kyrkbyn och Lundby nya kyrka. 1950-55 tillkom ett större bostadsområde väster om byn kring Kyrkbytorget och i övriga delar byggdes framför allt småhus. 1955-60 kompletterades bebyggelsen med flerbostadshus. Idag används Lundby gamla kyrka flitigt, särskilt för bröllop, dop och begravningar. Lundby gamla kyrka med kyrkogård ligger placerad på en höjd, med en damm nedanför berget strax öster om kyrkogårdsmuren. Söder om kyrkan ligger de bevarade delarna av den gamla kyrkbyn, i väster och öster större bostadsområden från 1900-talet och norr om kyrkan har kyrkogården utvidgats på den gamla prästgårdstomten. I nordväst ligger en bevarad gårdsanläggning från den gamla byn. Den gamla kyrkbyn har förändrats både genom rivningar och nybyggnader men miljön kring medeltidskyrkan med den relativt täta och oregelbundna bebyggelsen och det gamla vägsystemet har fortfarande kvar en stor del av sin bykaraktär.


Brämaregården


Fram till 1906 var området en del av Lundby socken. Det begränsas i öster av Kvillebäcken som tidigare utgjorde gräns mellan socknarna Backa och Lundby och även var riksgräns mot Norge till 1658. Från 1600-talet fanns en färjeled från Lilla Bommen till Kvillebäckens utlopp. Området kring Kvillens utlopp utvecklades till en viktig knutpunkt för kommunikationer till och från Hisingen. Här placerades ett par större fabriker och bostadshus började byggas kring Kvilletorget. Längs Hallegatan tillkom friliggande bostadshus och vid Rambergets mycket branta västsida (Ättestupan) en grupp landshövdingehus. Efter inkorporeringen med Göteborg upprättade Albert Lilienberg utbyggnadsplaner för Brämaregården och östra delen som bl.a. omfattar Kvilletorget bebyggdes sedan med landshövdingehus, badhus, ett par kyrkor m.m.

Flera av Brämaregårdens äldsta bostadshus har rivits, bl.a. vid Ättestupan och Kvilletorget. Delar av bostads- och industrimiljöerna kring Kvilletorget och bostadsmiljöer längs Hallegatan är bevarade. Det finns även flera skolor och industrimiljöer med kulturhistoriskt värde. Stadsdelen har tre äldre kyrkor, Brämaregårdens kyrka .1925, S:t Matteus kyrka metodistförsamlingen 1923 samt Rambergskyrkan,Lundby missionsförening 1952.

Andersgårdsgatan
Andersgårdsgatan
Herkulesgatan
Herkulesgatan ...sextio år senare.
Fågelro Ledare

Binning, Axel [1:a fr. v.] ; Isgren, Hilda [2:a fr. v.] ; Andersson, Berta, Fågelro [3:a fr. v.] ; Nyberg, Viktor [4:a fr. v.]

Fågelro - Ringdans
Fågelro utflykt

T.v. de fyra ledarna av utflykterna, t.h. lekskjulet. Längst bort Nya Varvet.

Fågelro Badplats

Fågelroutflykterna 1908. Pojkarnas badplats. Harry Lindbohm foto, urspr. taget för Sällskapet för friluftslekar i Göteborg.

Fågelro vaktmästeri
Jordkulan

Tillsammans med fotografiet finns ett papper med texten:
1994 10 26 Ang JOHN NORÈN D Ä, Boende i jordkulan /Murar av sten/ strax väster om Bräcke. Hört av Bertil Benjaminsson på Badvädersgatan 9 i Göteborg, född på Hisisngen år 1904:
''Min far var exerciskamrat med John Norén på Backamo, året måste vara 1889, för han var född 1869. Exercisen gjordes när de var 20 år och de båda var ... (Läs mer)

Lundby Nya Kyrka Tacksägelsedagen den 17 oktober 1886 var en glädjefylld högtidsdag i Lundby församling. Den nya efterlängtade kyrkan invigdes med jubel och tacksamhet. De assisterande prästerna, kyrkoråd och skolråd m.fl. samlades i Gamla Kyrkan kl. 09.30. Dessa gick sedan i procession genom den gamla kyrkbyn fram mot den nya kyrkan. Man förde med Bibel, nattvardskärl och andra värdefulla inventarier. Kl. 11.00 skulle invinningen ske. Redan kl. 09.00 öppnades dörrarna, och på en kort stund var kyrkan fylld ti... (Läs mer)
Lundby Gamla Kyrka Utdrag ur en "Betraktelse wid en aftongudstjenst i Lundby gamla kyrka 16 sönd. efter Trinitatis, den 10 Okt. 1886, då hon för sista gången anwändes till gudstjenst." "Det är en ärewördig byggnad, denna Lundby gamla kyrka. Hennes murar uppfördes för många hundra år sedan, långt innan den stora staden Göteborg ännu fans till; och såsom Wi se, byggde man kyrkomurarne så fasta, att de om möjligt måtte kunna trotsa tiden och förgängelsen. Det ena slä... (Läs mer)