Tuve - Säve

Stadsdelen är belägen drygt en halv mil nordväst om Göteborgs centrum, och utgör den sydöstra delen av stadsdelsnämnden Tuve-Säve som är en större administrativ enhet. Tuve är den mest bebyggda delen av Tuve-Säve som i övrigt präglas av jordbruksmark.

Med bil tar man sig enkelt till Tuve men det finns också en busslinje som sträcker sig från Östra sjukhuset i östra Göteborg, genom centrum och ut till Tuve. Utefter stadsdelens östra sida sträcker sig Tuvevägen som är en tungt trafikerad motorled.

Landskapet i Tuve-Säve präglas av bergsryggar som löper i nord-sydlig riktning med mellanliggande bördiga och lerhaltiga dalgångar. I nordost avgränsas stadsdelen av Nordre Älv som skiljer Hisingen från fastlandet. Själva samhället Tuve är tätbebyggt. De gröna ytorna består där mestadels av anlagda gräsmattor och planteringar. Tvärs igenom samhället, i öst-västlig riktning, sträcker sig Glöstorpsbäcken som rinner i en ravin.

Den 30 november 1977 rasade ett stort landparti om 270 000 kvadratmeter (ungefär 37 fotbollsplaner) i norra Tuve och 84 radhus och 67 enfamiljshus förstördes. Skredet, som tog nio människors liv, berodde på en omorientering av lerpartiklar som ledde till sänkt stabilitet då den nya partikelorienteringen inte tålde samma vattenhalt som den tidigare. Idag är rasområdet obebyggt. Detta var ett av många kända ras i regionen, det första inträffade i Bohus år 1150 och omfattade cirka 40-50 hektar. Sedan har minst fyra stora ras ägt rum kring Göta älvdalen.

I Tuve-Säve bor 11 000 personer, de flesta i friliggande villor eller radhus. Större delen av Tuve planlades i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. I stadsplanerna över miljön läggs stor vikt vid trafikseparering och begränsning av bullernivån. Området norr om Tuve centrum är ovanligt nog inte planlagt, trots det stora flerbostadsområdet på Norumshöjd intill centrumet.

Tuve-Säve är gammal kulturbygd och har varit uppodlat minst tusen år. Den gamla norsksvenska gränsen gick genom stadsdelen fram till 1658. När Tuve började exploateras på 1960-talet fanns flera stora bondgårdar som fick ge namn åt dagens moderna bostadsområden. Fortfarande finns ett fåtal gårdsbyggnader bevarade i Tuve, bland annat Öxnäs, i stadsdelsnämndens nordvästra hörn, som är den enda oskiftade gården i Göteborgs kommun. I Tuve-Säve finns också en rik förekomst av fornlämningar. Strax norr om Tuve ligger den gamla byn Skändla som finns upptaget i kommunens bevaringsprogram.


Tuve

Bebyggelsen i Tuve härrör främst från perioden 1961-1973. Radhusområden blandas med flerbostadsområden och friliggande enfamiljshus. En stor andel av lägenheterna är bostadsrätter och det finns inga privata hyresvärdar. Bebyggelsen är grupperad i avgränsade enklaver med gång- och cykelvägar som binder samman områdena. Centralt i samhället, invid Nolehultsvägen, ligger Tuve centrum med bland annat kyrka, vårdscentral och affärer. Strax öster om centrat finns äldreboendet Glöstorpshemmet. Söder om Tuve centrum ligger Glöstorpsskolan som är stadsdelens största grundskola.

Tuve kyrka ligger norr om Tuve centrum, vid en brant bergknalle som kallas Tuve Kyrkbacke. Kyrkan ligger på norra sidan om kullen, nedanför den högsta punkten. Uppe på toppen finns ett stort gravfält från äldre järnåldern med stensättningar och domarringar. I anslutning till kyrkan, delvis inne på kyrkogården, ligger en stenåldersboplats. Branten mellan kyrkoanläggningen och kullens topp är skogbevuxen.

Kyrkoanläggningen ligger på en platå som faller av kraftig strax öster om kyrkogården. I den uppodlade dalgången nedanför löper Tuvevägen, en stor genomfartsled i nord/sydlig riktning, samt ån Kvillen. I branten nordost om kyrkan finns ett mindre skogsparti.

Mot norr faller berget flackare ned mot ett öppet odlingslandskap. Siktlinjerna är långa och det finns en visuell kontakt med Skändlaberget norröver, där det ligger bybildningar med gamla rötter samt en mängd fornlämningar. Tuve Kyrkväg löper mellan bergknallarna och förbi kyrkogårdens västra sida. Kyrkans parkeringsplats är belägen i anslutning till vägen och på andra sidan tar ett villaområde vid. Den ursprungliga Tuve byplats låg västnordväst om kyrkan, inne i det nuvarande villaområdet. Utskiftade byggnader från den gamla byn finns fortfarande kvar i området runt kullen.

Fram till modern tid var Tuve en jordbruksbygd. I omgivningen runt Tuve Kyrkbacke dominerar fortfarande odlingslandskapet, med inslag av villabebyggelse och moderna vägdragningar. Det historiska landskapet råder dock ännu över de sentida inslagen.

Närheten till Volvos monteringsfabrik Torslanda gör att Tuve har en hög koncentration finnar. De samlas på det lokala finska haket Johans krog, i närheten av Finlandsvägen på helgerna, för att dansa tango och foxtrot till melankoliska finska ballader.


Säve

Säve kyrka ligger i Kvillebäckens dalgång inte långt från Nordre älv och är ett landmärke från söder och väster. Fornlämningsbilden vid Nordre älv tyder på en omfattande befolkning i området under yngre järnålder (500-1050 e kr). Inom ett större område kring Säve är förekomsten av gravfält från denna tid en av de tätaste i landet. Arkeologiska undersökningar av ett område omedelbart norr om Kvillens utlopp i Nordre älv visar att man där troligen ägnat sig åt handel och reparation av båtar. Älven utanför spärrades av genom en pålspärr på 1000-talet e.Kr. Omedelbart norr om kyrkogården låg Säve Kyrkebys bebyggelse samlad runt en bergsknalle. Vid lagaskiftet flyttades flera gårdar ut och idag är bybildningen inte lika tydlig.

Säve kyrka nämns första gången i biskop Eysteins jordebok från 1388, där anges att kyrkan var helgad åt S:t Olof. I Säve, Bönered, socknen finns också en källa helgad åt S:t Olof. Under medeltiden var Säve ett självständigt pastorat, men efter reformationen utgjorde hela norska Hisingen ett prästgäll. Säve församling omfattade fram till 1600-talet även det område som nu utgörs av Rödbo socken. Säve var norskt fram till 1658 och utsattes flera gånger för krigshandlingar. Torslanda, Säve och Björlanda förenades till ett pastorat 1928. Säve församling uppgick 1967 i Göteborgs kyrkliga samfällighet.

Göteborg City Airport finns i Säve.